1. മഞ്ഞുമലകള്‍ക്കു് ദര്‍ശനം നല്‍കുന്ന സൂര്യന്‍
 

2. കുശലം പറയുന്ന കരയും കടലും