എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും സ്നേഹവും സമാധാനവും ഭാഗ്യവും നിറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ വര്‍ഷം ആശംസിക്കുന്നു.