കാഴ്ച്ചപ്പാടുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍


പരന്നതുമല്ല, ഉരുണ്ടതുമല്ല. ഭൂമി സത്യമായിട്ടും ത്രികോണാകൃതിയിലാണു്.