ഈ കിളിയെന്താ കാഷ്ഠിക്കാത്തെ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചേക്കരുതു്.