ഇര തേടുന്ന പക്ഷിലാന്‍ഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിന്‍

 


ഉത്തരവാദിത്വബോധവും “സ്വാതന്ത്ര്യവും” 

(പരിശീലിക്കേണ്ട സഹജവാസന, പഠിച്ചുപരിശീലിക്കേണ്ട സഹജമല്ലാത്ത “വാസന”!)