ഭൂതകാലത്തിന്റെ കണ്ണിറുക്കല്‍

(അയച്ചുകിട്ടിയതു്. രസകരമായി തോന്നിയതുകൊണ്ടു് പോസ്റ്റുന്നു.)