Showing category "ഫിലോസഫി" (Show all posts)

ചെസ്റ്റർഫീൽഡ്‌ പ്രഭുവിന്റെ ചെവിയും പാതിരി ഗോഡ്‌മാനും (നാലാംഭാഗം)

Posted by c.k.babu on Tuesday, October 12, 2010, In : ഫിലോസഫി 
അദ്ധ്യായം - 7

അടുത്തദിവസം ആ മൂന്നു് ചിന്തകരും പരിശോധനാവിധേയമാക്കിയ വിഷയം ഇതായിരുന്നു: "മാനുഷികമായ പ്രവൃത്തികളുടെ ആദ്യത്തെ കാരണം എന്തു്?"

എപ്പോഴും തനിക്കു് നഷ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗത്തേയും ...
Continue reading ...
 

ചെസ്റ്റർഫീൽഡ്‌ പ്രഭുവിന്റെ ചെവിയും പാതിരി ഗോഡ്‌മാനും (മൂന്നാംഭാഗം)

Posted by c.k.babu on Tuesday, October 12, 2010, In : ഫിലോസഫി 
(വോൾട്ടയറിന്റെ Les oreilles du comte de Chesterfield et le chapelain Goudman-ന്റെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)


അദ്ധ്യായം - 5

അതിനടുത്തദിവസം ആ മൂന്നു് ചിന്തകരും ഒരുമിച്ചു് മിസ്റ്റർ സിഡ്രാക്കിന്റെ വീട്ടിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചു. തത്വചിന്...
Continue reading ...
 

ചെസ്റ്റർഫീൽഡ്‌ പ്രഭുവിന്റെ ചെവിയും പാതിരി ഗോഡ്‌മാനും (ഭാഗം രണ്ട്)

Posted by c.k.babu on Thursday, October 7, 2010, In : ഫിലോസഫി 
(വോൾട്ടയറിന്റെ Les oreilles du comte de Chesterfield et le chapelain Goudman-ന്റെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

അദ്ധ്യായം - 4

ഡോക്ടർ ഗോഡ്‌മാനും ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞനായ സിഡ്രാകും തമ്മിൽ ആത്മാവിനെയും മറ്റു് കാര്യങ്ങളെയും പറ്റി നടത്തുന്ന സംഭാ...
Continue reading ...
 

ചെസ്റ്റർഫീൽഡ്‌ പ്രഭുവിന്റെ ചെവിയും പാതിരി ഗോഡ്‌മാനും (ഭാഗം ഒന്ന്)

Posted by c.k.babu on Thursday, October 7, 2010, In : ഫിലോസഫി 
(വോൾട്ടയറിന്റെ Les oreilles du comte de Chesterfield et le chapelain Goudman-ന്റെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)


അദ്ധ്യായം - 1

ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈശ്വരേച്ഛയുടെ അനിവാര്യമായ നിയന്ത്രണത്തിലാണു് - എന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ എത്തിച...
Continue reading ...
 

യുക്തിക്കു് മംഗളാശംസകൾ (രണ്ടാംഭാഗം)

Posted by c.k.babu on Wednesday, September 29, 2010, In : ഫിലോസഫി 
വെനീസിലെ ഓപ്പെറയും കൂടി സന്ദര്‍ശിച്ചശേഷം നമ്മുടെ തീർത്ഥാടകർ അവിടെനിന്നും യാത്രപറഞ്ഞു് ജർമ്മനിയിലെത്തി. 'കാൾ ഡെർ ഗ്രോസെ'യുടെ (Charlemagne the Great) കാലത്തു് ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വിശാലമായ വനപ്ര...
Continue reading ...
 

യുക്തിക്കു് മംഗളാശംസകൾ (ഒന്നാംഭാഗം)

Posted by c.k.babu on Sunday, September 26, 2010, In : ഫിലോസഫി 
ഒരു പ്രോവിൻസ്‌ ഹൈസ്കൂളിൽ മിസ്റ്റർ ... ചെയ്ത പ്രസംഗം

(വോൾട്ടയറിന്റെ Eloge historique de la raison, prononce dans une Academie de province par M. ...-ന്റെ സ്വതന്ത്രപരിഭാഷ)

ജെന്റിൽമെൻ,

പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇറാസ്മസ്‌ "ഭോഷത്തത്തിന്റെ ആശംസ...
Continue reading ...
 

വ്യഭിചാരവും വിശുദ്ധമാവാം

Posted by c.k.babu on Monday, September 20, 2010, In : ഫിലോസഫി 
(വോൾട്ടയറുടെ Cosi-Sancta, petit mal un pour un grand bien-ന്റെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)


പരിണതഫലങ്ങൾ എത്ര നല്ലതാവാനുള്ള സാദ്ധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും, അതിനായി ഒരു ചെറിയ ചുവടുപിഴപോലും അനുവദിക്കരുതു് എന്ന സദാചാരനിയമം അത്ര നീതി...
Continue reading ...
 

ഒറ്റക്കണ്ണനായ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി

Posted by c.k.babu on Wednesday, September 15, 2010, In : ഫിലോസഫി 
(വോൾട്ടയറുടെ Le crocheteur borgne-ന്റെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

രണ്ടു് കണ്ണുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടു് നമ്മുടെ ജീവിതം എളുപ്പമാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നതു്. ഒരു കണ്ണിന്റെ ജോലി നല്ല വശങ്ങൾ കാണുക എന്നതാണെങ്കിൽ, മറ്റേതിന്റ...
Continue reading ...
 

എന്തിനു് വെറുതെ വിദ്യാഭ്യാസം? - (2)

Posted by c.k.babu on Saturday, September 11, 2010, In : ഫിലോസഫി 
(വോൾട്ടയറുടെ Jeannot et Colin-ന്റെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

എല്ലാറ്റിനും നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ടതായ പ്രകൃതി അവനു് നൽകിയിരുന്ന ഒരു നൈപുണ്യം താമസിയാതെ അത്ഭുതകരമായി അവന്റെ വിജയത്തിലേക്കു് വികാസം പ്രാപിച്...
Continue reading ...
 

എന്തിനു് വെറുതെ വിദ്യാഭ്യാസം? - (1)

Posted by c.k.babu on Thursday, September 9, 2010, In : ഫിലോസഫി 
(വോൾട്ടയറുടെ Jeannot et Colin-ന്റെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

ഒരു അക്കാഡമിക്‌ ഹൈസ്കൂളും പാചകകലങ്ങളും വഴി ലോകം മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധിയാർജ്ജിച്ചിരുന്ന ഒവേര്‍ന്യേയിലെ ഇസ്വാ എന്ന പട്ടണത്തിലെ സ്കൂൾ ബഞ്ചിൽ ഒരുമ...
Continue reading ...
 

അട്ടയെ മെത്തയിൽ കിടത്തിയാൽ...

Posted by c.k.babu on Tuesday, August 31, 2010, In : ഫിലോസഫി 
(വോൾട്ടയറുടെ Bababec et les fakirs-ന്റെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

ബ്രാഹ്മണരുടെ പുരാതന വാസസ്ഥലമായ ബനാറസിൽ, ഗംഗയുടെ തീരത്തു് കഴിഞ്ഞിരുന്ന സമയത്തു് എന്റെ അറിവു് കഴിയുന്നത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരു...
Continue reading ...
 

ഇൻഡ്യൻ അഡ്‌വെഞ്ചർ

Posted by c.k.babu on Wednesday, August 25, 2010, In : ഫിലോസഫി 
(വോൾട്ടയറുടെ Aventure indienne-ന്റെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

പതാഗൊറസ്‌ ഭാരതത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലത്തു് അവിടത്തെ നഗ്നസാധുക്കളുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും ഭാഷ പഠിച്ചിരുന്നു ...
Continue reading ...
 

ഒരു നല്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ

Posted by c.k.babu on Sunday, August 22, 2010, In : ഫിലോസഫി 
(വോൾട്ടയറുടെ Histoire d'un bon bramin-ന്റെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

എന്റെ യാത്രകളിൽ ഞാൻ വളരെ പണ്ഡിതനും, ആത്മീയസമ്പത്തും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനുമായ ഒരു വൃദ്ധബ്രാഹ്മണനെ പരിചയപ്പെട്ടു. അതിനൊക്കെ പുറമെ വള...
Continue reading ...
 

അന്ധർ വർണ്ണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ

Posted by c.k.babu on Friday, August 20, 2010, In : ഫിലോസഫി 
(വോൾട്ടയറുടെ Les aveugles juges des couleurs-ന്റെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

പാരീസിലെ "Quinze-Vingts" അന്ധാശുപത്രിയുടെ സ്ഥാപനസമയത്തു് എല്ലാ അന്തേവാസികൾക്കും തുല്യാവകാശം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതും അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങള...
Continue reading ...
 

ഏതു് മതം?

Posted by c.k.babu on Wednesday, August 11, 2010, In : ഫിലോസഫി 
(റൂസ്സോയുടെ എമിലിൽ നിന്നും: സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

ക്ലേശകരമായ ഒരു വിഡ്ഢിത്തം വരച്ചുകാണിക്കേണ്ടിവന്നാൽ, കുട്ടികളെ മതപരമായ പ്രശ്നോത്തരപാഠം (catechism) പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതമ്മന്യനെ ആയിരിക്ക...

Continue reading ...
 

വളർത്തലിലെ ബലപ്രയോഗം

Posted by c.k.babu on Saturday, August 7, 2010, In : ഫിലോസഫി 
(റൂസ്സോയുടെ എമിലിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം: സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

കുഞ്ഞുങ്ങളെ യുക്തികൊണ്ടു് സ്വാധീനിക്കുക എന്നതു് ലോക്കിന്റെ (John Locke) ഇന്നും ഏറെ ജനപ്രീതിയുള്ള പ്രധാന തത്വമായിരുന്നു. പക്ഷേ, അതു് കൈ...
Continue reading ...
 

നീ വ്യാഖ്യാനിക്കരുതു്!

Posted by c.k.babu on Thursday, June 17, 2010, In : ഫിലോസഫി 
ജീവിതകാലത്തു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തത്വചിന്താപരമായ ഒരേയൊരു ഗ്രന്ഥമായ Tractatus logico-philosophicus-ന്റെ മുഖവുരയിൽ ലുഡ്‌വിഗ്‌ വിറ്റ്‌ഗെൻസ്റ്റൈൻ എഴുതി: "ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആശയവും തുടരുന്ന ഏതാനും വാക...
Continue reading ...
 

പൗലോസിന്റെ ക്രിസ്തുമതം

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : ഫിലോസഫി 

(നീറ്റ്‌സ്‌ഷെയുടെ Antichrist-ൽ നിന്നും - ഒരു സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

സുവിശേഷത്തിന്റെ നാശം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതു് കുരിശുമരണത്തോടെയായിരുന്നു. സുവിശേഷമാണു് 'കുരിശിൽ' തൂങ്ങിയതു്. അപ്രതീക്ഷിതമായ, ലജ്ജ...
Continue reading ...
 

മനുവിന്റെ നിയമങ്ങളും ക്രിസ്തീയതയും

Posted by c.k.babu on Friday, October 2, 2009, In : ഫിലോസഫി 

(നീറ്റ്‌സ്‌ഷെയുടെ Antichrist-ൽ നിന്നും - ഒരു സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

മനുവിന്റെ നിയമങ്ങളുടെയും ക്രിസ്തീയതയുടെയും ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്താൽ, അവയുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ...
Continue reading ...
 

യേശു - ഒരേയൊരു ക്രിസ്ത്യാനി

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
(ഫ്രീഡ്രിഹ്‌ നീറ്റ്‌സ്‌ഷെയുടെ The Antichrist-ൽ നിന്നും - ഒരു സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രബോധത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു യുഗമാണു് നമ്മുടേതു്: എന്നിട്ടും അത്ഭുതകാർമ്മികരെയും രക്ഷകരെയും പറ്...
Continue reading ...
 

പുരോഹിതന്റെ ശാസ്ത്രഭയം

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
(ഫ്രീഡ്രിഹ്‌ നീറ്റ്‌സ്‌ഷെയുടെ The Antichrist- ൽ നിന്നും - ഒരു സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

ബൈബിളിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഖ്യാതമായ കഥ വേണ്ടവിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടോ? ശാസ്ത്രത്തിനു് ന...
Continue reading ...
 

ബഹുദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രയോജനം

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
(By Friedrich Nietzsche - ഒരു സ്വതന്ത്രപരിഭാഷ)

ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ സ്വന്തം ആദര്ശങ്ങള്‍ പടുത്തുയർത്തുകയും അതിൽനിന്നും തന്റെ നിയമവും, തന്റെ സന്തോഷങ്ങളും, തന്റെ അവകാശങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക - അ...
Continue reading ...
 

ധാർമ്മികതയും മറ്റും

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
(By Friedrich Nietzsche- ഒരു സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)


1. ധാർമ്മികപ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്നൊന്നില്ല; പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ ധാർമ്മികവ്യാഖ്യാനങ്ങളേയുള്ളു.

2. അധാർമ്മികതയെപ്പറ്റി ലജ്ജിക്കുക എന്നതു് ഗോവണിയിലെ ഒരു പടിയാണു്; അ...

Continue reading ...
 

പാപത്തിന്റെ ഉറവിടം

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
(By Friedrich Nietzsche- ഒരു സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

ക്രിസ്തീയത ഭരിക്കുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ഭരിച്ചിരുന്നതോ ആയ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള പാപം:

പാപം എന്നതു് ഒരു യഹൂദചിന്തയ...

Continue reading ...
 

കാര്യകാരണബന്ധം - (cause and effect)

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
(By Friedrich Nietzsche- ഒരു സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

“വിശദീകരണം” (explanation) എന്നാണു് നമ്മള്‍ അതിനെ വിളിക്കുന്നതു്: പക്ഷേ പൗരാണികമായ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ജ്ഞാനത്തില്‍ നിന്നും ശാസ്ത്രത്തില്‍ നിന്നും നമ്മളെ വേര്‍തിരി...
Continue reading ...
 

സാമൂഹ്യവാസന - (Herd instinct)

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
(By Friedrich Nietzsche- ഒരു സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

സാമൂഹ്യവാസന - (Herd instinct)

ധാര്‍മ്മികനീതിയെ (morality) അഭിമുഖീകരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം മാനുഷികമായ ഉള്‍പ്രേരണകളുടെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും സ്ഥാനവിലകളും വിലയിരുത്ത...

Continue reading ...
 

ധാര്‍മ്മികതയും ഫിസിക്സും

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
(By Friedrich Nietzsche- ഒരു സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

എത്ര മനുഷ്യര്‍ക്കു് നിരീക്ഷിക്കാനറിയാം! അതറിയാവുന്ന ചുരുക്കം പേരില്‍ തന്നെ - എത്രപേര്‍ സ്വയം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്! 'ഓരോരുത്തനും അവനില്‍ നിന്നുതന്നെയ...

Continue reading ...
 

മരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
(By Friedrich Nietzsche- ഒരു സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

മരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത

തെരുവുകളുടെ ദുര്‍ഘടതകളുടെയും, ആവശ്യങ്ങളുടെയും, ബഹളങ്ങളുടെയും നടുവില്‍ ജീവിക്കേണ്ടിവരുമ്പോള്‍ അതെന്നില്‍ വിഷാദഭാവം കലര്‍ന...

Continue reading ...
 

നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കുമുപരി

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
(By Friedrich Nietzsche- ഒരു സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

ഗൗരവത്തില്‍ എടുക്കുക

മിക്കവാറും എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ബുദ്ധിശക്തി (intellect) മന്ദഗതിയായതും, മങ്ങിയതും, 'കിറുകിറുക്കുന്നതും', പ്രവര്‍ത്തിച്ചു് തുടങ്ങാന്‍ പ്രയാസമ...

Continue reading ...
 

പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ വില

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
(By Friedrich Nietzsche - ഒരു സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

ആത്മാവിന്റെ ആരോഹണം അജ്ഞാതമായവരോ, അല്ലെങ്കില്‍ അതു് അവരുടെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ സംഭവിക്കുന്നവരോ, അതുമല്ലെങ്കില്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സ്വന്തമായ ചിന്ത എന്നൊന്ന...
Continue reading ...
 

ലോജിക്കിന്റെ ഉത്ഭവം

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
(by Friedrich Nietzsche - സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)

മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്തില്‍ എങ്ങനെയാണു് യുക്തിബോധം രൂപം കൊണ്ടതു്? തീര്‍ച്ചയായും യുക്തിയില്ലായ്മയുടെ, ആദ്യകാലത്തു് ഭീമാകാരമായിരുന്നിരിക്കാനിടയുള്ള ലോകത്തില...
Continue reading ...
 

മതങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതു്

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
(Origin of Religions - by Friedrich Nietzsche - ഒരു സ്വതന്ത്ര തര്‍ജ്ജമ)


യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ മതസ്ഥാപകരുടെ രണ്ടു് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളില്‍ ഒന്നു് 'ഇച്ഛയുടെ പള്ളിക്കൂടം' (disciplina voluntatis) ആവാന്‍ കഴിയുന്നതും, അതോടൊപ്പം വിരസതയെ നശിപ...
Continue reading ...
 

തിരിച്ചറിവിന്റെ ഉത്ഭവം

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
(Friedrich Nietzsche-യുടെ Gay Science എന്ന പുസ്തകത്തില്‍‍ നിന്നും‍ ഒരു ഭാഗം - സ്വതന്ത്ര തര്‍ജ്ജമ)

മനുഷ്യബുദ്ധി ബൃഹത്തായ കാലദൈര്‍ഘ്യങ്ങളിലൂടെ തെറ്റുകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. അവയില്‍ ചിലതു് പ്...
Continue reading ...
 

പള്ളി - ദൈവത്തിന്റെ ശവക്കല്ലറ

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
(Friedrich Nietzsche-യുടെ Gay Science-ലെ 'ഭ്രാന്തനായ മനുഷ്യന്‍' എന്ന short essay-യുടെ ഒരു സ്വതന്ത്ര തര്‍ജ്ജമ)

നല്ല തെളിച്ചമുള്ള ഒരു പ്രഭാതത്തില്‍ റാന്തലും കത്തിച്ചുപിടിച്ചു് "ഞാന്‍ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു! ഞാന്‍ ...
Continue reading ...
 

നമുക്കു് ശ്രദ്ധാലുക്കളാവാം

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
(Friedrich Nietzsche-യുടെ Gay Science എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ഒരു ഭാഗം ‍- സ്വതന്ത്ര തര്‍ജ്ജമ)

ലോകം ജൈവമായ ഒരസ്തിത്വം ആണെന്നു് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ നമുക്കു് ശ്രദ്ധിക്കാം. എങ്ങോട്ടാണു് ലോകം വികാസം പ്ര...
Continue reading ...
 

നുണ, ജ്ഞാനം, സന്യാസം...

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
(Friedrich Nietzsche-യുടെ Gay Science എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ചില ഭാഗങ്ങള്‍- ഒരു സ്വതന്ത്ര തര്‍ജ്ജമ)

നുണ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നവര്‍

‍ഫ്രാന്‍സില്‍ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ഏകകങ്ങളെ നിരോധിക്കാന്‍ - അതുവഴി സ്...

Continue reading ...
 

സുഹൃത്തുക്കളെപ്പറ്റി - ഫ്രീഡ്രിഹ് നീറ്റ്‌സ്ഷെ

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
(ഒരു സ്വതന്ത്ര തര്‍ജ്ജമ)

നീ സ്വയം ഒന്നാലോചിച്ചുനോക്കൂ: നിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത പരിചിതരുടെ കാര്യത്തില്‍ പോലും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണു് ധാരണകള്‍, എത്ര വിഭിന്നമാണു് അഭിപ്രായങ്ങള്‍! ഒരേ അഭിപ്രാ...

Continue reading ...
 

മനുഷ്യന്‍ - തന്നോടൊപ്പം തനിയെ

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
(നീറ്റ്‌സ്‌ഷെയുടെ ചില സൂക്തങ്ങള്‍ - ഒരു സ്വതന്ത്ര തര്‍ജ്ജമ)

ഒരു മനസ്സു് മറ്റൊരു മനസ്സിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നതിലല്ല, എങ്ങനെ അതില്‍നിന്നും അകലുന്നു എന്നതിലാണു് ആ മനസ്സിനു് മറ്റേത...

Continue reading ...
 

സ്ത്രീകളെപ്പറ്റി ഫ്രീഡ്രിഹ്‌ നീറ്റ്‌സ്‌ഷെ

Posted by c.k.babu on Thursday, October 1, 2009, In : ഫിലോസഫി 
എല്ലാത്തരം സ്ത്രൈണസ്നേഹത്തിലും മാതൃസ്നേഹത്തിന്റെ ഒരംശം വെളിപ്പെടുന്നു.

സൗന്ദര്യം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചു് സ്ത്രീകളുടെ ലജ്ജാശീലവും വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു.

ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ...

Continue reading ...
 
 

എന്‍റെ പോസ്റ്റുകള്‍ PDF-ല്‍

 

ജാലകം

 

chintha.com

 

Share/Bookmark

 

 

 

 

 

പോസ്റ്റുകള്‍ ഇതുവരെ

 1. ഇടവപ്പാതിയിലെ തിരുവോണം

2. രസകരമാകാവുന്ന ചില ചിന്തകൾ

3. ഭാരതീയനും വർഗ്ഗവിവേചനവും

4. ദൈവത്തിനു് പുണ്യാഹം തളിക്കുന്നവർ

5. അക്വീനാസിന്റെ അഞ്ചു് അന്തഃകരണങ്ങൾ

6. സ്ഥിതിസമത്വം - ഒരു മൃഗദാഹം

7. ഭാഷയും അറിവും

8. മുടിയമന്ത്രങ്ങൾ

9. ഒട്ടകത്തിനെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ

10. സ്വാതന്ത്ര്യഷഷ്ടിപൂർത്തി

11. സേതുസമുദ്രം - ഒരു വീക്ഷണം

12. കേഴുക കേരളമേ...

13. യൂറോപ്യൻ ചിന്താസരണികളും ഭാരതവും-1

14. യൂറോപ്യൻ ചിന്താസരണികളും ഭാരതവും-2

15. യൂറോപ്യൻ ചിന്താസരണികളും ഭാരതവും-3

16. കാളൻ നെല്ലാവുന്നതെങ്ങനെ?

17. ആത്മാവും ജീവിതവും

18. അഴിമതിയെ ഭരിക്കുന്ന അഴിമതിക്കാർ

19. ഒറ്റമൂലി ഇരട്ടമൂലി ഇത്യാദി...

20. അണുബാധയും ആരോഗ്യപരിപാലനവും

21. ജ്യോതിഷം ഒരു ശാസ്ത്രമോ?

22. ആധുനിക കലണ്ടർ വന്ന വഴി

23. ഭൂമിപുത്രിയുടെ ലേഖനം

24. വൈദ്യന്മാർ 'കൈ കഴുകാൻ' തുടങ്ങിയതിനെപ്പറ്റി

25. ഗോവസൂരിപ്രയോഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവം

26. പതിനാലുവട്ടം പേപ്പട്ടി കടിച്ച കുട്ടി

27. ക്ഷയരോഗവും നാലു് ശാസ്ത്രജ്ഞരും

28. ഇതു് നരഹത്യയോ നരബലിയോ?

29. പ്രപഞ്ചോത്ഭവം ഫിസിക്സിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ

30. ദൈവമല്ലാത്ത എനർജ്ജികളെപ്പറ്റി

31. ഉടുമ്പു് മുതൽ സ്വാമിമാർ വരെ

32. ഗർഭസ്ഥശിശു സംസാരിക്കുന്നു

33. ഈ 'ജീവൻ' എന്നാൽ എന്നതാ സാധനം?

34. മൃതശരീരം വജ്രമോതിരമാക്കി ധരിക്കാം

35. Franz Kafka -അക്ഷരങ്ങളായ അന്യഥാത്വം

36. 'ബിഗ്‌-ബാംഗും' ബാക്ക്‌ ഗ്രൗണ്ട്‌ റേഡിയേഷനും

37. ബിഗ്‌-ബാംഗ്‌ - ചില അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രീയതകൾ

38. ബിഗ്‌-ബാംഗ്‌ - സ്ഫോടനം സംഭവിച്ച കോസ്മിക്‌ സൂപ്പ്‌

39. ചില 'അതിഫയങ്കര' ചോദ്യങ്ങളെപ്പറ്റി

40. മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവി

41. അന്വേഷണവും തിരിച്ചടികളും

42. സ്ഥലവും കാലവും 'ക്വാണ്ടംതരി'കളോ?

43. ഐൻസ്റ്റൈനു് പിഴച്ചിടം

44. ഐൻസ്റ്റൈനും ബോറും തമ്മിലെ മത്സരം

45. അകലമറിയാത്ത ആത്മബന്ധം

46. സ്ത്രീകളെപ്പറ്റി ഫ്രീഡ്രിഹ്‌ നീറ്റ്‌സ്‌ഷെ

47. മനുഷ്യൻ - തന്നോടൊപ്പം തനിയെ

48. സുഹൃത്തുക്കളെപ്പറ്റി - ഫ്രീഡ്രിഹ്‌ നീറ്റ്‌സ്‌ഷെ

49. ഭൂമിയുടെ പരിണാമം

50. അന്തരീക്ഷപരിണാമം

51. ജീവന്റെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി

52. ജീവൻ എന്ന സങ്കീർണ്ണത

53. നുണ, ജ്ഞാനം, സന്യാസം...

54. നമുക്കു് ശ്രദ്ധാലുക്കളാവാം

55. പള്ളി - ദൈവത്തിന്റെ ശവക്കല്ലറ

56. തിരിച്ചറിവിന്റെ ഉത്ഭവം

57. മതങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതു്

58. മമ്മൂട്ടിയുടെ ബ്ലോഗും എന്റെ പുതുവർഷവും

59. ലോജിക്കിന്റെ ഉത്ഭവം

60. പ്രാർത്ഥനയുടെ വില

61. നക്ഷത്രങ്ങൾക്കുമുപരി

62. മരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത

63. ധാർമ്മികതയും ഫിസിക്സും

64. സാമൂഹ്യവാസന - (Herd instinct)

65. കാര്യകാരണബന്ധം (cause and effect)

66. പാപത്തിന്റെ ഉറവിടം

67. ധാർമ്മികതയും മറ്റും

68. ബഹുദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രയോജനം

69. പുരോഹിതന്റെ ശാസ്ത്രഭയം

70. യേശു - ഒരേയൊരു ക്രിസ്ത്യാനി

71. മനുവിന്റെ നിയമങ്ങളും ക്രിസ്തീയതയും

72. പൗലോസിന്റെ ക്രിസ്തുമതം

73. സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗം

74. ഉത്തരാധുനികം 'ദക്ഷിണാധുനികം'

75. ആദിസ്ഫോടനത്തിനും മുൻപു്

76. 196-ാ‍മത്തെ പോസ്റ്റ്‌

77. ചർച്ചയാണു് താരം

78. നക്ഷത്രഫലവും സത്യവും

79. ബഹുമാനം താടാ!

80. ബുദ്ധിയോ യുക്തിയോ വേണ്ട, വിശ്വാസമേ വേണ്ടൂ!-(1)

81. ബുദ്ധിയോ യുക്തിയോ വേണ്ട, വിശ്വാസമേ വേണ്ടൂ!-(2)

82. നീ വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്

83. വളര്‍ത്തലിലെ ബലപ്രയോഗം

84. ഏത് മതം?

85. അന്ധര്‍ വര്‍ണ്ണങ്ങളെ വര്‍ണ്ണിക്കുമ്പോള്‍

86. ഒരു നല്ല ബ്രാഹ്മണന്‍റെ കഥ

87. ഇന്‍ഡ്യന്‍ അഡ്വെഞ്ചര്‍

88. അട്ടയെ മെത്തയില്‍ കിടത്തിയാല്‍ ...

89. എന്തിന് വെറുതെ വിദ്യാഭ്യാസം   (1)

90. എന്തിന് വെറുതെ വിദ്യാഭ്യാസം (2)

91. ഒറ്റക്കണ്ണനായ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി

92. വ്യഭിചാരവും വിശുദ്ധമാവാം

93. യുക്തിക്ക് മംഗളാശംസകള്‍ (ഒന്നാം ഭാഗം)

94. യുക്തിക്ക് മംഗളാശംസകള്‍ (രണ്ടാം ഭാഗം)

95. ചെസ്റ്റര്‍ഫീല്‍ഡ് പ്രഭുവിന്റെ ചെവിയും പാതിരി ഗോഡ്മാനും (ഭാഗം ഒന്ന്)

96. ചെസ്റ്റര്‍ഫീല്‍ഡ് പ്രഭുവിന്റെ ചെവിയും പാതിരി ഗോഡ്മാനും (ഭാഗം രണ്ട്)

97. ചെസ്റ്റര്‍ഫീല്‍ഡ് പ്രഭുവിന്റെ ചെവിയും പാതിരി ഗോഡ്മാനും (മൂന്നാം ഭാഗം)

98. ചെസ്റ്റര്‍ഫീല്‍ഡ് പ്രഭുവിന്റെ ചെവിയും പാതിരി ഗോഡ്മാനും (നാലാം ഭാഗം)

99. ഒരു ട്രാജിക് ഹീറോയുടെ അന്ത്യം (ഭാഗം ഒന്ന്)

100. ഒരു ട്രാജിക് ഹീറോയുടെ അന്ത്യം (ഭാഗം രണ്ട് )

101. പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ ജിയോമെട്രി

102. നാളെയാണ് ലോകാവസാനം!

103. സ്വയം രൂപമെടുക്കുന്ന പ്രപഞ്ചങ്ങള്‍ - (1)

104. സ്വയം രൂപമെടുക്കുന്ന പ്രപഞ്ചങ്ങള്‍ - (2)

105. പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ സ്വയം രൂപമെടുക്കല്‍- (3)

106. വെള്ളമടിക്കാത്ത ചന്ദ്രന്‍

107. പറക്കും തളികകളും അന്യഗ്രഹജീവികളും

108. സ്ഥലകാലാതീതമായ നന്‍മതിന്‍മകള്‍

109. സ്ഥലകാലരൂപാന്തരീകരണം

110. സയന്‍സിലെ അന്ധവിശ്വാസം

111. കവലയിലെ കാവല്‍ക്കാര്‍

112. സാമൂഹ്യബോധവും മനഃശാസ്ത്രവും

113. പിന്നോട്ടൊഴുകാത്ത സമയനദി

114. രാഹുല്‍ജി ഫോര്‍ പ്രൈംമിനിസ്റ്റര്‍

115. മാര്‍ക്സിയന്‍ ശ്രേഷ്ഠഭാഷ

116. അടിത്തറയില്ലാത്ത വീടുകളില്‍ വസിക്കുന്നവര്‍

117. മാര്‍ക്സിസവും മനുഷ്യത്വവും

118. മാര്‍ക്സിസം - സ്വന്തനിയമങ്ങളുടെ ഇര

119. മാര്‍ക്സ്, എംഗല്‍സ്, ഹെലേന ഡേമൂത്ത്

120. സെക്റ്റുകള്‍ സെക്റ്റുകള്‍ വിശ്വവിപത്തിന്റെ നാരായവേരുകള്‍...

121. ഹേഗെലും ചില 'ഐഡിയ'കളും

122.