ശത്രുക്കളേ, മിത്രങ്ങളേ, മാന്യമഹാജനങ്ങളേ,

കാര്യങ്ങൾ അത്തറ്റം ആയി. വിശ്വാസികൾ ആറ്റുനോറ്റു് കാത്തിരുന്ന ആ സുദിനം ഇതാ സമാഗതമായിരിക്കുന്നു! Praise the 'load'! ഈ നശിച്ച ലോകം ഒന്നു് അവസാനിച്ചു് കിട്ട...
Continue reading ...