ഒരു നേർരേഖ പോലെ ആയിരുന്നു ലോകമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗണിതശാസ്ത്രം ഒരേയൊരു ഡൈമെൻഷനിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താമായിരുന്നു. ആ രേഖാലോകത്തിൽ രണ്ടു് ദിശകളിലേക്കു് മാത്രം ചലിക്കുന്നവരായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്...
Continue reading ...